Tüzük

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 – Derneğin Adı : “Trabzon Kültür Derneği” dir.
Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 – Dernek, üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmak sosyal hayatın geliştirilmesini sağlamak vebu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma ve Konuları

 1. İstanbul’da bulunan hemşehirleri birbiriyle tanıştırmak, aralarında ailesel ilişki kurmak çeşitli ya da aynı meslekten olan Trabzonluları bir çatı altında toplamak,
 2. Üyelerinin arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıyla dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek.
 3. Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak,
 4. Sportif nitelikli eğitim, eğlence ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak; üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek,
 5. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 6. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 9. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 10. Tüzük amaçlarının, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 11. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesis kurmak ve bunları tefriş etmek,
 12. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser balo, tiyatro, sergi, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 13. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 15. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 17. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 18. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açamak,
 19. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 20. Derneğin ve üyelerin hak ve menfaatleri amacı ile hukuksal davalara katılmak, takip etmek.
  Derneğin Faaliyet Alanı
  Dernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.
  Üye Olma Hakkı Üyelik İşlemleri

Madde 3 – Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan “Trabzonlu olan, Trabzon’da yetişen, Trabzon’da ailesel bağı bulunan veya Trabzon’a ve Trabzonlulara sempati ve sevgi besleyen” her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına|sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak iki dernek üyesinin tavsiyesi ile üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Demeğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu karan ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve büyük hizmetlere katkıları olan veya olabilecek kişileri bir yılı aşmamak üzere, Yönetim Kurulu karan ile misafir üye seçilirler. Aile bireyleri aile konumuna alınmaz, misafir üyelik kişiye verilir. Seçme ve seçilme hakkı yoktur. Aidat ödemek zorunlulukları yoktur.

Tesislerden Yararlanma Konumları
Üyeler ile üyelerin belirtilen aile bireyleri ve üyelerin konuklan derneğin tüm tesislerinden özel yönetmeliklerinde ön görülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptir. Üyeler dışındaki kişilerin yararlanma konumlan aşağıda gösterilmiştir.
Aile Konumu; Üye eşiyle, onsekiz (18) yaşından küçük çocuklardan ve ölen üyenin eşi başvuru üzerine yönetim kurulu kararıyla aile konumuna alınırlar. Asil üyelerin aynı soyadını taşıyan onsekiz (18) yaş başlangıcı günüyle 21 yaş başlangıcı günü arası hiç evlenmemiş üye çocuklan tüzük hükümleri uyarınca asli üye olabilmek için mezkûr tarihte alınan giriş ödentisinin 1/5 (beşte birini) ödeyerek asil üye olabilirler.
Konuk Konumu; Üyelerin birlikte oldukları konuklan, lokal ve tesislerden yararlanabilirler. Yararlanma konumuna giren kişiler, tesislerin yönetmeliklerinde gösterilen yararlanma paylarını ödemek ve üyelerin sorumluluklarına ilişkin hükümlere aynen uymak zorundadırlar.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin ödentileri tam olarak alınır. Ölüm nedeniyle ayrılmalarda aidat alınmaz.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3- Yazdı ikazlara rağmen üyelik aidatım ödemeyerek üst üste iki kongreye katılma hakkım kaybedenler ile iki yıl üst üste aidatını ödemeyen ve derneğin faaliyetlerine katılmayan üyeler,
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu karan ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, Üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.
Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2- Yönetim Kurulu,
3- Denetim Kurulu,
4- Haysiyet Kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı
Usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı, dernek üyeliğinde bir yılı tamamlayan ve bir önceki yıl aidatlarım ödeyen üyelerden oluşur.
Genel Kurul;
1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazdı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.
İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
İkinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine gerecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkam veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşdanm imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkam veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkam ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu ba|kanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkam tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararlan, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararlan, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alman kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenecek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10- Derneğin vakıf kurması,
11- Derneğin fesih edilmesi,
12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarım denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son karan verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkiler

Madde 10- Yönetim kurulu, (11) onbir asıl ve (11) onbir yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir ararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu şurasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallan satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,
5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6- Genel kurulda alman kararlan uygulamak,
7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10- Derneğin amacım gerçekleştirmek için her çeşit karan almak ve uygulamak,
11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Yönetim Kurulu Başkanı:
Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Derneği temsil eder. İta emirlerini Sayman ile birlikte imza eder.
Başkan Yardımcısı
Başkan bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Onun görev ve yetkilerini aynen kullanır.
Genel Sekreter
Dernek içi yazışmaları usulüne uygun olarak yapar. Dernek defterlerinin ve evrakının muhafaza edilmesini sağlar. Gelen ve giden evrak ile üye kayıt defterinin düzenli tutulmasından sorumludur. Toplantı gündemini hazırlar.
Sayman
Derneğin hesap işlerini yürütür. Buna ait muhasebe vesair defterleri tutar ya da tutturur. Yıllık bütçe ve bilançoları hazırlar. Giderlerin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar. Derneği mali yönden bağlayacak kıymetli evrak ya da belgeleri Başkan, Başkan bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısıyla birlikte imzalar.
Derneğe ait gelirleri alındı belgesi karşılığında tahsil eder. Emanetinde bulunan alındı belgelerinin yanlış tutulmasından, yitirilmesinden, kişisel olarak sorumludur.
Faal Üyeler
Yönetim kurulu kararı ile ya da Başkan tarafından kendilerine tevdi edilen görevleri yerine getirir.
20.5) Yönetim kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
20.6) Yönetim kurulu toplantı yeter sayısı attı olup kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.
Denetim Kurulunun Teşkil, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konulan doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığım, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarım bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurul toplantıya çağırır.
Haysiyet Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 12- Derneğin gelir kaynaklan aşağıda sayılmıştır.
1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve yıllık aidatları belirlemeye bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6- Derneğin, amacım gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7- Finansal Gelirler 8-Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler Madde 13- Defter tutma esaslan; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasma göre defter tutulur.
Bilanço esasma geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukanda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasma dönülebilir. Yukanda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu karan ile bilanço esasma
göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, aynca Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtlan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlan tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyalan dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- Demirbaş Defteri: Demeğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıktan veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5- işletme Hesabı Defteri: Dernek adına alman gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaralan, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzalan ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1,2,3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfalan bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas olarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider işlemleri

Madde 13- Haysiyet kurulunun teşkili, görev ve yetkileri ve cezalar aşağıda gösterilmiştir.
SEÇİLİŞ ŞEKLİ: Haysiyet divanı, genel kurulca asil üyeliğine karar alındıktan sonra üyelikte 60 (altmış) ay’ı dolduran, Derneğin tecrübe sahibi üyeleri arasından üç yıl için seçilen 5 asil, 3 yedek üyesinden teşekkül eder. Yedek üyeler asil üyelerin mazeretleri veya çekilmeleri halinde aldıkları oy sırasına göre haysiyet divanına katılırlar. Haysiyet divanı seçimi müteakip toplanarak bir başkan seçerler. Bu seçim sonucu yönetim kuruluna büdirilir. Haysiyet divanı ancak yönetim kurulunca kendisine verilen işleri inceler ve yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar alır. Haysiyet divanı ekseriyetle karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.
ÇALIŞMA USULÜ: Haysiyet divanı ilgililere kurul halinde veya raportör- üye marifetiyle dinler. Şikayet edilen üyenin sözlü veya yazılı savunması alınmadıkça her hangi bir karar verilemez. Üye kendisine yazılı olarak bildirilen ve savunmasını yapmak için davet edilen günde hazır bulunmaz veya verilen süre içinde savunmasını kurula ulaştırmaz ise mevcut duruma ve toplanan delillere göre karar verilir. Kurul şahit dinlemek ve gerekli incelemeleri yapma yetkisine sahiptir.
DİSİPLİN CEZALARI: Haysiyet divanınca tutulacak tutanağa istinaden Yönetim Kurulunca verilecek cezalar şunlardır.
UYARI: En hafif ceza olup üyenin söz ve eylemini bir daha yapmaması için dikkatini çekilmesidir. Uyarı cezası yazılı olarak yapılır ve üyenin siciline işlenmez.
GEÇİCİ OLARAK DERNEKTEN UZAKLAŞTIRMA: Bu ceza bir aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere üyenin derneğe girmekten ve imkânlardan faydalanma haklarından alıkonulmasıdır. Geçici olarak uzaklaştırma cezası dernek ilan tahtasına asılır ve siciline işlenir.
CEZALARIN TAKDİRİ: Haysiyet divanı kendisine intikal eden olayın mahiyetine tarafların durumuna ve özellikle derneğin ahengine ve varlığına yaptığı tesirin ehemmiyet ve derecesine göre yukarıdaki cezalardan birini seçmekte, takdir yetkisine sahiptir. Azaltıcı sebeplerin mevcudiyeti halinde gerekçesini belirtmek suretiyle bi aşağı derecedeki cezayı uygulayabilir. Şu kadar ki derneğe üye olma niteliğinde sahip bulunmadığı halde yanıltıcı beyanlarla üye seçilmiş olan kimseler, Yönetim Kurulunca sürekli olarak üyelikten çıkarılır.
CEZALARIN KESİNLİĞİ VE TUTANAKLARI: Haysiyet divanı çalışmaları, özel tutanaklarla tespit edilir ve tutanaklar kurulca imzalanır. Çalışma sonunda verilecek kararlar karara katılanlar tarafından imza altına alınır. Haysiyet divanının kararlan yönetim kuruluna tavsiye niteliğindedir.
KARARLARIN UYGULANMASI: Haysiyet divanı kararlarım yönetim kurulu uygular ve gerekli tedbirleri alır.
ÇIKARMA KARARINA İTİRAZ VE ŞEKLİ: Hakkında sürekli çıkarma kararı verilen üye ilk genel kurul toplantısına sunulmak ve gündeme alınmak üzere karann kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde itirazına yönetim kuruluna vermek zorundadır.Hakkında sürekli çıkarma kararı verilen üye,Genel Kurulda bizzat yapabileceği gibi,yazı ile tevkil edeceği bir asil üye marifeti ile de yaptırabilir.Haysiyet kuruluna vereceği açıklayıcı bilgilerden sonra,Genel Kurulun bu hususta gizli oyla alacağı karar kesindir.
ORTAK HÜKÜMLER
Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 14- Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan)”Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliğini, imzası ve fotoğraflarım ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi

Madde 15- Demeğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim, yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarım izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkam tarafından mülki idare amirliğine bildirilir: Genel Kurul sonuç bildirimine;
1- Divan başkam, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin eni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği Eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirim”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen)”Yurtdışmdan Yardım Alma Birimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 17- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da netim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18- Dernek amacım gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynaklan ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Bir önceki mali yılın gelir miktarım aşamaz. Genel kurulun proje karşılığı yönetim kuruluna verebileceği borçlanma yetkisi hakkı saklıdır.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19- Tüzük değişikliği genel kurul karan ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerinin oylarının 2/32ü’dür Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 20- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşebilmesi için genel kurulda katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurullan üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararırım alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylanması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih karan verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiye son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Trabzon Kültür
Derneği” kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiye işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler, inceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtlan ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa mallan paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Demeğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklan, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse Trabzon spor Kulübü Derneğine devredilir.
Tasfiye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para mal ve haklarının tasfiye vi intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içerinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıyı tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin para mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumunu yedi gün içerisinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıyı tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 21- Bu tüzükle belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara aften çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Mevcut yönetim kurulu üyeleri imzalan arka sayfada.

“Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği” Affan Keleş’in kurucu başkanlığında

25 Aralık 1969 tarihinde kurulmuştur.

MAKALELER
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Abdullah Ağa Mahallesi Fıstıklı Mescit Sokak No:5 Beylerbeyi/İSTANBUL
Hergün
09:00 - 24:00

Trabzon Kültür Derneği – Restaurant Copyright @ 2017 Yazılım & Tasarım